Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,312

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Kim NgọcHuỳnh Thị Kim Hà. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7. Số: 978-604-84-4453-2. Trang: 383-390. Năm 2019. (Jul 17 2020 9:20AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu tài chính được sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7. Số: 978-604-84-3470-0. Trang: 277-283. Năm 2018. (May 10 2019 3:54PM)
[3]Bài báo: Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Số: 539/QĐ-NXB TTTT. Trang: 139-145. Năm 2017. (Jan 30 2018 3:19PM)
[4]Bài báo: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114). Trang: 67-71. Năm 2017. (Jan 30 2018 3:50PM)
[5]Bài báo: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 211-214. Năm 2016. (Jun 15 2017 9:51AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 84. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 79 đến trang 83. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:11PM)
[8]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 105 đến trang 108. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:14PM)
[9]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 109. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 21 đến 27. Năm 2013.
(May 5 2014 3:08PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tác động của trần lãi suất đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 27 đến 32. Năm 2012. (Dec 7 2012 4:49PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc công bố thông tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 53 đến 56. Năm 2012.
(Dec 7 2012 4:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn