Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,053

 Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực; Số: 5;Từ->đến trang: 211-214;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, thu nhập của các tầng lớp dân cư dần được tăng lên và đa dạng về loại hình. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra yêu cầu đối với hệ thống thuế của Việt Nam nhằm tiến đến phù hợp với các yêu cầu cơ bản của cơ chế kinh tế thị trường và các thông lệ quốc tế về thuế. Kể từ khi Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2009 đến nay, hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế đã không ngừng được điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu trên. Bài viết hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, so sánh những quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân với các nước trên thế giới, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.
ABSTRACT
Along with the strong economic development, the personal income of several resident segments is diversified and increasing. Besides this, procedure of integration with the international economy requires Vietnamese taxation system compatible to basic demands of the market economy mechanism and the international common practices on tax. Since the tax law on personal income was established and became effective on January 1st 2009, the taxation management system has been continuously reformed in order to satisfy these. This article systematizes the documents regarding to personal income tax law, compares current regulations on personal income tax law in Vietnam with other countries, assesses the situation and proposes some solutions to enhance the efficiency in personal income tax management in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn