Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,432

 Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
Nơi đăng: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Số: 539/QĐ-NXB TTTT;Từ->đến trang: 139-145;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nhiều năm qua, nguyên tắc giá gốc và kế toán theo phương pháp giá gốc đã thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy cho các chủ thể trong nền kinh tế trong tiến trình ra quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, nhằm đảm bảo sự hài hòa và tương thích của hệ thống kế toán Việt Nam với các nước trên thế giới, việc sử dụng các cơ sở tính giá khác ngoài giá gốc trong công tác kế toán là xu thế tất yếu khách quan. Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về nguyên tắc giá trị hợp lý, thực trạng vận dụng nguyên tắc này trong công tác kế toán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh lộ trình vận dụng cơ sở tính giá theo giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam.
ABSTRACT
Book value and accounting methodology applied book value principle has had well provided reliably financial information to subjects in the economy in a business decision - making process in several years. In the context of globalization and world - wide economic integration nowadays, besides the book value principle, applying other price - bases in accounting is an indispensably objective trend in order to ensure that the Vietnamese accounting system is harmonious and compatible with those of other countries over the world. This article presents theoretical basis of fair value principle and studies the current situation in applying this in accounting work in Vietnam and some other countries. Based on these, the author proposes some suggestions about accelerating in applying the fair value principle in accounting work in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn