Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,800

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 12(73).2013 Quyển 2;Từ->đến trang: 21 đến 27;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã có những bước phát triển vượt bậc và đang ngày càng chiếm ưu thế so với các phương tiện thanh toán truyền thống tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống ngân hàng mới phát triển trong những năm gần đây, vì thế, việc nghiên cứu nhằm đưa ra định hướng phát triển bền vững cho hoạt động của hệ thống thanh toán là rất cần thiết. Bài viết nghiên cứu thực trạng, lợi ích của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, và đến sự phát triển của nền kinh tế; những rào cản đối với sự phát triển của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức thanh toán này tại Việt Nam.
ABSTRACT
Along with the development of the economy in general and the field of information technology in particular, the considerable trend of regional and international economic integration, non-cash payment method has been developing dramatically and becoming dominant in compared to the traditional payment methods in Vietnam. Vietnam is one of the nations where the banking system has recently been developed; therefore, it is necessary to study in order to propose sustainable developing orientations in the non-cash payment system. This paper examines the current status, presents analyses the useful impacts of non-cash payment method on inhabitants, commercial banks, and payment-service offering organizations, and on the development of economy, points out the obstacles to the non-cash payment method and suggests some solutions to expanding this non-cash payment method in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn