Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,663

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CARBON FOOT-PRINT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: Tháng 5. Trang: 146-150. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:33PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Võ Thị Diệu, Trần Thị Hồng Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 5, quyển 2. Trang: 85-89. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:36PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong tính toán carbon footprint của vật liệu xây dựng công trình.. Tác giả: Mạc Thị Vy; Đặng Công Minh; Huỳnh Thị Minh Trúc. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Trang: 177-181. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:41PM)
[4]Bài báo: TỐI ƯU THỜI GIAN – CHI PHÍ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG . Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 11(120)-quyển 3. Trang: 95-100. Năm 2017. (Jan 12 2018 1:31PM)
[5]Bài báo: Tối ưu thời gian - chi phí - khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức.. Tạp chí Xây dựng - ISSN 0866-8762. Số: Tháng 10 (2017). Trang: 7-12. Năm 2017. (Mar 4 2018 3:27PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng hiệu suất năng lượng công trình trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Phùng Đình Mãi. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 277-282. Năm 2016. (Apr 13 2016 3:57PM)
[7]Tham luận: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA THEO PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 151-157. Năm 2015. (Apr 13 2016 4:03PM)
[8]Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế - môi trường cho các dự án đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc*; Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 59-64. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[9]Bài báo: Mô hình hóa việc tính toán tác động môi trường của dự án đường cao tốc (Trường hợp nghiên cứu: đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn tại Việt Nam) . Tác giả: Huynh Thi Minh Truc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 6(67). Trang: 86-92. Năm 2013. (Dec 16 2012 10:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Proposing a strategy map for coastal urban project success using the balanced scorecard method. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc, Đặng Ngọc Châu, Lê Hoài Long*, Phạm Anh Đức, Nguyễn Duy Trường. Engineering, Construction and Architectural Management (SCIE, Q1, IF = 2.160). No: Vol. 27, No. 10. Pages: pp. 2993-3030. Year 2020. (Dec 11 2020 1:05PM)
[2]Article: Quantitative structuring for the strategy map of coastal urban projects using a hybrid approach of Fuzzy logic and DEMATEL. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc*, Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Lê Hoài Long.. Lecture Notes in Civil Engineering (Scopus) ISSN: 2366-2557. No: 7. Pages: pp. 957-968. Year 2020. (Dec 11 2020 1:10PM)
[3]Presentations: Eco-efficiency for highway projects in Vietnam.. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Thị Kim Oanh, Phạm Anh Đức. The 16th International Symposium on Advanced Technology ISAT 16th – Advanced Technology to Open a New Era. Pages: 170. Year 2017. (Oct 13 2018 5:43PM)
[4]Article: Hybrid Artificial Intelligence Based on Evolutionary Approach in Optimizing Multiple Resources of Projects. Authors: Thi Minh-Truc Huynh, Duc-Hoc Tran, Thi Thao-Nguyen Nguyen, Quynh Chau Truong. International organization of Scientific Research; ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719. No: Vol. 06, Issue 06 (June. 2016). Pages: PP 46-53. Year 2016. (Aug 2 2016 4:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn