Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,309

 Nghiên cứu mô phỏng hiệu suất năng lượng công trình trong điều kiện khí hậu Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Phùng Đình Mãi
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8; Số: 1;Từ->đến trang: 277-282;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng trên phạm vi toàn thế giới đã đòi hỏi cần phải có những biện pháp hiệu quả để tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu này trình bày một ví dụ ứng dụng phần mềm EnergyPlus để ước tính mức tiêu thụ năng lượng công trình trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Mẫu công trình với một vùng nhiệt (thermal zone) sẽ được mô phỏng trong 20 trường hợp cụ thể. Từ kết quả mô phỏng, nghiên cứu đã chứng minh lại về mặt định lượng quan hệ đồng biến của mức tiêu hao năng lượng với diện tích tường và diện tích mặt kính bị phơi nắng. Mức tiêu hao năng lượng bình quân cho 1 m2 sàn và 1 m2 diện tích mặt kính (MJ/m2.m2) là 264,88; 6344,17; 6838,98; 7445,47 và 7661,02 lần lượt tương ứng với 0; 1; 2; 3; 4 mảng tường bị phơi nắng.Từ khóa: EnergyPlus; mô phỏng; tiêu thụ năng lượng; hiệu quả công trình; sự bền vững
ABSTRACT
The increased demand of energy consumption in the world requires effective measures to save energy. This study shows an example of applying the EnergyPlus in calculating building energy in Vietnam climate condition. A single - thermal zone building model is runned in 20 simulation cases. Based on the simulation results, this study has demonstrated again quantitatively the positively relationship between the energy consumption to the wall area and the glass surface area exposed to the sun. The level of the average energy consumption per 1 m2 floor area and 1 m2 glass area (MJ / m2.m2) is 264.88; 6344.17; 6838.98; 7445.47 and 7661.02, respectively corresponding to 0; 1; 2; 3; 4 walls exposed to the sun.Key words: EnergyPlus; simulation; energy consumption; building performance; sustainability.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn