Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,175

 Tối ưu thời gian - chi phí - khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức.
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng - ISSN 0866-8762; Số: Tháng 10 (2017);Từ->đến trang: 7-12;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tạo ra khí thải trong quá trình xây dựng các công trình giao thông chủ yếu là do việc sử dụng năng lượng hóa thạch để vận hành các thiết bị thi công. Do đó, nhu cầu cần có những nghiên cứu về hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị trong xây dựng công trình giao thông hướng đến giảm thiểu tác động môi trường được đặt ra ngày càng cấp thiết. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu tiến độ thi công – chi phí xây dựng – lượng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thi công công trình đường giao thông. Quá trình nghiên cứu sẽ thực hiện bốn nội dung chính: Mở đầu là nghiên cứu tổng quan; Tiếp đến là phát triển mô hình phân tích; Sau đó là giải quyết bài toán bằng thuật toán di truyền; Cuối cùng là phân tích kết quả và kết luận. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ dự án xây dựng quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng là trường hợp áp dụng
ABSTRACT
The creation of emissions during the construction stage of transport projects is mainly due to the use of fossil fuels for the operation of construction machinery. Therefore, the need for research on the efficiency of using equipment in the transport construction towards reducing the environmental impact is increasingly urgent. The main objective of this study is to analyze and propose solutions for the time - cost - GHGs emission optimization problem. The research process will go through four main parts as follows: The first is the literature review; Next is the development of analytical model; Then is solving the problem by genetic algorithms; The final is discussing on results and delivering the conclusions. Data from the National Highway No.20 through Lam Dong Province will be used as a case study
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn