Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,405

 Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong tính toán carbon footprint của vật liệu xây dựng công trình.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mạc Thị Vy; Đặng Công Minh; Huỳnh Thị Minh Trúc
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Số: Năm 2018;Từ->đến trang: 177-181;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn