Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,364

 Tính tự chủ và động cơ học ngoại ngữ nhìn từ quan điểm sinh viên: Một nghiên cứu định lượng ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Phúc Hường & Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá tiếng Anh đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố miền Bắc”; Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ngày 08/11/2015;Từ->đến trang: 14-25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã có nhiều nghiên cứu về tính tự chủ trong học tập và động cơ học tập cả trên phương diện lí luận và thực tiễn. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu đạt được không hoàn toàn nhất quán. Dưới đây là một nghiên cứu định lượng về niềm tin và thái độ học tập ngoại ngữ của sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) Hưng Yên. 93 sinh viên ngành cơ khí và điện của Trường ĐHSPKT Hưng Yên đã tham gia trả lời bảng câu hỏi. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính đơn và theo nhóm đã được thực hiện để kiểm định mối quan hệ giữa tính tự chủ học tập, động cơ học tập và năng lực tiếng Anh. Kết quả cho thấy năng lực tiếng Anh có mối quan hệ tương quan với tính tự chủ học tập, nhưng không quan hệ tương quan với động cơ học tập. Tính tự chủ học tập đóng vai trò là biến tác động trung gian giữa động cơ học tập và năng lực tiếng Anh.
ABSTRACT
The literature has recorded a considerable amount of research both at the conceptual and empirical levels concerning learner autonomy and motivation. However, research results do not seem to be much consistent. This study quantitatively investigates the language learning beliefs and attitude of non-major language students at Hung Yen University of Education and Technology (UTEHY). A 35-item questionnaire has been adapted to collect data from 93 students majoring in Mechanical and Electrical Engineering taking English courses as a compulsory subject at UTEHY. Simple linear regression and hierarchical multiple regression analyses were performed to test the relationships between motivation and learner autonomy and language performance. The correlation between autonomy and performance is statistically significant, which reinforces previous empirical research results whereas motivation shows no correlation with performance. Autonomy is evidenced to mediate the relationship between motivation and performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn