Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,687,835

 Thử nhìn lại vai trò của người thầy trong việc dạy tiếng Anh chuyên ngành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ”, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 5/2000;Từ->đến trang: 29-31;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn