Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,479

 Intrinsic and extrinsic motivation and the success of students' EFL learning in Vietnamese universities (Ảnh hưởng của động cơ bên trong và động cơ bên ngoài đối với thành công trong việc học tiếng Anh của sinh viên các trường đại học Việt Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Huu Hien, Pham Thi Thanh Ly, Nguyen Thi Uyen Phuong
Nơi đăng: The 12th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching "Promoting autonomy in language teaching and learning", Pnompenh, Cambodia, February 20-21, 2016; Số: Proceedings;Từ->đến trang: 82;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The study investigates the influence of intrinsic and extrinsic motivation on EFL learning by non-English major students in Vietnamese colleges and universities. Motivation has long been found to be correlated with the language performance of students. However, little research has been done on the influence of intrinsic and extrinsic motivation on EFL learning, especially in the Vietnamese educational context. The Work Preference Inventory (Amabile et al., 1994) was used and a sample of 120 students from 5 universities and colleges was randomly selected. T-test analyses were conducted to compare the intrinsic and extrinsic motivation between two groups of EFL learning students: the most successful one and the least successful one. The differences in the influence of the two types of motivation have practical implications for teachers teaching EFL to non-English major EFL students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn