Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,665

 Một số đặc điểm ngữ vực trong diễn ngôn tiếng Anh quảng cáo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 58-62;Năm: 2003
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ tiếng Anh quảng cáo có những đặc điểm riêng biệt của mình và được thể hiện rõ nhất trong ngữ vực của nó. Ngữ vực của tiếng Anh quảng cáo có thể được xem xét dưới ba bình diện: từ vựng, cấu trúc và phân tích diễn ngôn. Các yếu tố ngôn ngữ ở mỗi bình diện nêu trên có những đặc thù riêng nhưng đều được sử dụng nhằm đến mục đích là thuyết phục người đọc và người nghe và cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo. Nắm vững những đặc diểm ngữ vực này giúp người học tiếng Anh hiểu tốt hơn ngôn ngữ quảng cáo về mặt ngữ nghĩa và ngữ dụng để sử dụng tốt hơn ngôn ngữ này trong môi trường kinh doanh.
ABSTRACT
The English language for advertising has its own peculiarities most clearly illustrated in its register. The register of the advertising language can be investigated in the following three aspects: vocabulary, grammatical structure, and discourse analysis. Whatever aspect to be taken into consideration, the utilization of the register is aimed at chiefly persuading the audience and also providing information of the product or service in question. Mastering the register peculiarities will facilitate learners in understanding and using this genre of the English language in their business contexts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn