Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,538

 The Relationship Between Technical Indicators and The Market Index: Evidence Vietnam Stock Exchange Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Hai and Nguyen Truong Son
Nơi đăng: The 3rd Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2016); Số: VICIF-2016;Từ->đến trang: 00-00;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn