Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,060

 Work-Life Balance: A study from staff working in higher education institutions in Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Hai, Nguyen Bao Phuong, Nguyen Van Long
Nơi đăng: CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2020; Số: ICBF 2020;Từ->đến trang: 1853-1876;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This study empirically investigates the level of adoption of work-life balance practices among
staff working in higher education institutions in Viet Nam. The data is primary obtain by using
questionnaire survey approach. We find that work-life conflict is not significantly associated
with work-life balance. We also find that coping strategies that incorporate environmental and
individual characteristics are perceived to alternatively help individuals attain work-life balance
staff working in higher education institutions in Viet Nam. Moreover, work–life balance is
positively associated with outcomes in both work and life dimensions. The findings of this study
shed more light on the current work-balance practices in the higher education institutions sector
of Vietnam. Further research is required to understand the link between work-life balance and
job satisfaction.
ABSTRACT
This study empirically investigates the level of adoption of work-life balance practices among
staff working in higher education institutions in Viet Nam. The data is primary obtain by using
questionnaire survey approach. We find that work-life conflict is not significantly associated
with work-life balance. We also find that coping strategies that incorporate environmental and
individual characteristics are perceived to alternatively help individuals attain work-life balance
staff working in higher education institutions in Viet Nam. Moreover, work–life balance is
positively associated with outcomes in both work and life dimensions. The findings of this study
shed more light on the current work-balance practices in the higher education institutions sector
of Vietnam. Further research is required to understand the link between work-life balance and
job satisfaction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn