Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,409

 Impact of Domestic Market Integration on Regional Economic Performance: Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Hai Hoang,
Huu Hoa Dao
Nơi đăng: Southeast Asian Journal of Economics; Số: 9(3);Từ->đến trang: 109-127;Năm: 2021
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study investigates the relationship between market integration and regional economic growth in Vietnam using a panel of prices on traded goods across 30 provinces of Vietnam from 2005 to 2018. The results show that a simple index of market integration is a successful proxy for the market integration level. In addition, the market integration index tends to decrease gradually from 2005 to 2018, suggesting strong evidence for market integration among Vietnam’s provinces. Moreover, a convergence model and spatial econometrics show evidence of a significant positive relationship between market integration and regional economic growth. This study also demonstrates that regional income growth in a given Vietnam province is positively associated with income of its neighboring provinces.
ABSTRACT
This study investigates the relationship between market integration and regional economic growth in Vietnam using a panel of prices on traded goods across 30 provinces of Vietnam from 2005 to 2018. The results show that a simple index of market integration is a successful proxy for the market integration level. In addition, the market integration index tends to decrease gradually from 2005 to 2018, suggesting strong evidence for market integration among Vietnam’s provinces. Moreover, a convergence model and spatial econometrics show evidence of a significant positive relationship between market integration and regional economic growth. This study also demonstrates that regional income growth in a given Vietnam province is positively associated with income of its neighboring provinces.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn