Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,936

 Mobile service quality and customer loyalty: Now online service in Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi Kim Quy Hoang Van Hai, Tran Que Anh, Nguyen Minh Huyen, Hoang Nhu Khanh Linh
Nơi đăng: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI LẦN THỨ 3 NĂM 2022 – CODI 2022; Số: 373-2022/CXBIPH/60-27/HN;Từ->đến trang: 546-568;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn