Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,689

 FACTORS INFLUENCING THE BEHAVIOURAL INTENTION TO USE AND RECOMMEND MOBILE WALLETS IN VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Hai, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi My Yen, Nguyen Thi Thuy Huyen, Nguyen Thi Trang Huyen
Nơi đăng: International Conference on Management and Business (COMB 2021); Số: COMB2021;Từ->đến trang: 523-534;Năm: 2021
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn