Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,235

 Idiosyncratic volatility and firm-specific news: evidence from the Chinese stock market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Yi Li, Van Hai Hoang, Cuiping Sun, Jangwoo Lee
Nơi đăng: Economic Research-Ekonomska Istraživanja; Số: 36(2);Từ->đến trang: 2173630;Năm: 2023
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study investigates the effect of firm-specific news on the pricing of idiosyncratic volatility (IVOL) in China. Using a sample of non-financial A-share listed firms from January 2006 to June 2018, we find that the predictive ability of IVOL is much weaker around firm announcements compared to that without news, suggesting that the limited arbitrage cannot disentangle the IVOL puzzle completely in the emerging market. Additionally, we investigate the effect of news sentiment on the predictive ability of IVOL and find that it is much stronger following bad news compared to good news. Finally, when we include the macroeconomic variables known to predict returns to adjust the systematic risk, we obtain novel findings that the negative premium of IVOL becomes insignificant, suggesting that the negative premium is time-varying with macroeconomy.
ABSTRACT
This study investigates the effect of firm-specific news on the pricing of idiosyncratic volatility (IVOL) in China. Using a sample of non-financial A-share listed firms from January 2006 to June 2018, we find that the predictive ability of IVOL is much weaker around firm announcements compared to that without news, suggesting that the limited arbitrage cannot disentangle the IVOL puzzle completely in the emerging market. Additionally, we investigate the effect of news sentiment on the predictive ability of IVOL and find that it is much stronger following bad news compared to good news. Finally, when we include the macroeconomic variables known to predict returns to adjust the systematic risk, we obtain novel findings that the negative premium of IVOL becomes insignificant, suggesting that the negative premium is time-varying with macroeconomy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn