Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,486

 The idiosyncratic momentum anomaly: A study of Vietnam stock market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Hai, Tran Thi Tam Chau, Pham Van Son
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng; Số: 20(12.1);Từ->đến trang: 103-107;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper examines the relationship between idiosyncratic momentum and future returns in the Vietnam stock market. This study utilizes the Vietnam Stock market from the DataStream database, containing listed and delisted stocks from July 2010 to June 2021. Based on the portfolio-level analysis and Fama-Macbeth regressions results, we find that there is a positive and significant relationship between idiosyncratic momentum and future returns. Moreover, these results are robust after controlling for several well-known variables, such as market beta, firm size, book-to-market, and momentum. We also find that the predicted power of idiosyncratic momentum cannot be explained by crash risk, however, idiosyncratic momentum is driven by market states.
ABSTRACT
This paper examines the relationship between idiosyncratic momentum and future returns in the Vietnam stock market. This study utilizes the Vietnam Stock market from the DataStream database, containing listed and delisted stocks from July 2010 to June 2021. Based on the portfolio-level analysis and Fama-Macbeth regressions results, we find that there is a positive and significant relationship between idiosyncratic momentum and future returns. Moreover, these results are robust after controlling for several well-known variables, such as market beta, firm size, book-to-market, and momentum. We also find that the predicted power of idiosyncratic momentum cannot be explained by crash risk, however, idiosyncratic momentum is driven by market states.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn