Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,736

 Firm-specific news and idiosyncratic volatility anomalies: Evidence from the Chinese stock market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Van Hai
Nơi đăng: Cogent Economics & Finance; Số: 10(1);Từ->đến trang: 2127489;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we examine the relationship between idiosyncratic volatility and future returns around the firm-specific news announcements in the Chinese stock market following. The results show that the pricing of non-news idiosyncratic volatility is more strongly negative compared to news idiosyncratic volatility. Such findings imply that limited arbitrage cannot fully explain the negative pricing of idiosyncratic volatility in the Chinese stock market. These results are robust after controlling for several well-known variables, such as market beta, firm size, book-to-market, momentum, liquidity, and maximum return. However, after adjusting by additional macroeconomic variables, the Chinese four-factor model and the salience trading volume factor, the average returns on zero-investment IVOL and non-news IVOL portfolios turn out to be insignificant, indicating that they may be one driver of the IVOL puzzle in the Chinese …
ABSTRACT
In this paper, we examine the relationship between idiosyncratic volatility and future returns around the firm-specific news announcements in the Chinese stock market following. The results show that the pricing of non-news idiosyncratic volatility is more strongly negative compared to news idiosyncratic volatility. Such findings imply that limited arbitrage cannot fully explain the negative pricing of idiosyncratic volatility in the Chinese stock market. These results are robust after controlling for several well-known variables, such as market beta, firm size, book-to-market, momentum, liquidity, and maximum return. However, after adjusting by additional macroeconomic variables, the Chinese four-factor model and the salience trading volume factor, the average returns on zero-investment IVOL and non-news IVOL portfolios turn out to be insignificant, indicating that they may be one driver of the IVOL puzzle in the Chinese …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn