Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,240

 Xây dựng chương trình quản lý giáo vụ khoa trên máy vi tính
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Việt; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: B1989 ; Năm hoàn thành: 1989; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo vụ khoa ở các trường đại học và cao đẳng.
Sản phẩm có thể sử dụng tốt trong công tác giáo vụ khoa ở các trường đại học và cao đẳng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn