Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A study on effects of silica fume and fly ash on strength characteristics and sulphate resistance of cement concrete
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ho Van Quan, Pham Duy Huu, and Nguyen Thanh Sang
Nơi đăng: The 7th International Conference of Asian Concrete Federation on Sustainable Concrete For Now And The Future, 30 oct-03 Nov, 2016 Hanoi, Vietnam; Số: ISBN: 978-604-82-1994-9;Từ->đến trang: 71-76;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn