Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,450,961

 Giải pháp hệ thống cấu trúc tổng thể cho dịch vụ hỗ trợ và quản lý khách du lịch định hướng cho Thành phố thông minh tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hoang Vu, Nghia Hoang Ba Dai, Hong Nguyen Thi Khanh, Dong Nguyen Vo Quang
Nơi đăng: SoICT 2018: Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology; Số: 2018/12/6;Từ->đến trang: 430-435;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Recently, "Smart tourism" has appeared as a new term to describe the application of the technological advancements that rely on sensors, big data processing technique, open data, open API, new way of connecting and exchanging between humans and machines and multi-device (such as IoT, RFID, and NFC) in tourism. When these technologies are utilized, the digital data become practical and valuable products. Besides, the mobile revolution, and specifically the role of the smartphone and its many opportunities to support travel experiences, is especially worth mentioning in this context. In addition, new management tool for the government, new business opportunities for travel agencies, as well as new experiences for tourists are created. Therefore, in this paper, a model for developing sustainable and intelligent tourism is studied and then an overall architecture model of the information system that can provide supporting services and tools for visitor management (Smart Tourism Service Centre -- STSC) is proposed for fostering the smart cities in Vietnam, in general, and Danang, in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn