Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,678,051

 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG NHẬN DẠNG CẢM XÚC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Võ Thị Hương, Lê Hữu Duy
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT; Số: 57 (4/2020);Từ->đến trang: 17-24;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, nhận dạng và phân loại cảm xúc ngày càng chi tiết và chính xác hơn nhờ vào sự phát triển của các lĩnh vực như điện tử, cảm biến hay kỹ thuật máy tính. Các phương pháp nhận dạng cảm xúc được nghiên cứu hiện nay sử dụng nhiều phương thức thu thập dữ liệu khác nhau và một trong những phương thức mang lại hiệu quả là sử dụng cảm biến y sinh. Phương thức này có thể cung cấp thông tin về các yếu tố sinh học chính xác, bền vững ít bị ảnh hưởng bởi tác nhân gây nhiễu từ bên ngoài. Bài báo này mô tả phương pháp phân loại và đánh giá cảm xúc dựa trên mô hình kết hợp sử dụng tín hiệu cảm biến y sinh và tín hiệu video trên cơ sở học máy. Chúng tôi sẽ mô tả thiết kế của hệ thống thu thập tín hiệu y sinh, qui trình thu thập thông tin và hệ thống xử lý được dùng để nhận dạng các thuộc tính của cảm xúc. Nghiên cứu này đạt được hiệu suất nhận dạng với tỉ lệ chính xác là 83,2%. Từ
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn