Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,374

 SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH ỨNG SUẤT UỐN CHÂN RĂNG BÁNH RĂNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN KHÁNH LINH _ NGUYỄN VĂN YẾN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 20;Từ->đến trang: 123 đến 128;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ANSYS là phần mềm tiện ích, có thể tính tương đối chính xác chuyển vị và ứng suất tại các điểm của một vật rắn biến dạng chịu tải trọng. Khi vào ăn khớp, có thể coi răng của bánh răng như một dầm chìa chịu uốn. Sử dụng phần mềm ANSYS để tính toán ứng suất uốn chân răng của bánh răng sẽ nhận được kết quả tính toán có độ chính xác cao hơn so với phương pháp tính truyền thống.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
ANSYS is a utility program allowing for relatively accurate calculation of the deflection and stress of the deformed solid body. During operation, the tooth is considered a cantilever beam with bending load. Calculating bending stress in gear tooth with the traditional methods can hardly get high calculating precision. Calculating bending stress in gear using the software ANSYS can increase the calculating precision many times.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn