Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,482

 Impact of culture on Entrepreneurship of Vietnamese Entrepreneurs in International Economic Integration.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dr. Ngô Thị Khuê Thư- Marketing Department, University of Economics- The University of Danang Pham Thi Anh Nguyet- Department of Science Management and International Coorporation - University of Quang Nam
Nơi đăng: The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015) Pages: 315-327. Year 2015.; Số: Volum 3, 2015;Từ->đến trang: 315-327;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Studies of culture, of business culture and of entrepreneurship are no stranger. However, in Vietnam, the study of relationships between these concepts are very rare. This paper aims to synthesize the domestic and international research on the influence of culture on entrepreneurship of Vietnamese entrepreneurs during international integration. In the paper, we compare and analyze the role of culture to entrepreneurship in differents countries to provide an overview of cultural trends; therefore, to help Vietnamese entrepreneurs in realizing positive competition and being more initiative with their cultural foundations.
ABSTRACT
Những nghiên cứu về văn hóa, văn hóa kinh doanh và tinh thần kinh doanh không còn xa lạ. Tuy nhiên, ở Việt Nam các nghiên cứu về mối quan hệ giữa các khái niệm trên thì rất ít. Bài viết này hướng tới mục đích tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về sự ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần kinh doanh của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ở đây, có sự so sánh, phân tích vai trò của văn hóa đến tinh thần kinh doanh ở các quốc gia nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về các xu hướng văn hóa; từ đó giúp doanh nhân Việt nhận thức sự cạnh tranh tích cực và chủ động phụ thuộc vào nền tảng văn hóa của họ.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn