Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cơ chế hình thành ấn tượng ban đầu và lợi ích của việc tạo ra ấn tượng ban đầu tốt về sản phẩm.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013; Số: 12-2013;Từ->đến trang: 119-125;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khái niệm về ấn tượng ban đầu thường xuyên được sử dụng trong tâm sinh lý xã hội nhưng chưa thật sự được khai thác mạnh mẽ trong Marketing. Và việc hình thành ấn tượng ban đầu trên vật thể không đơn giản là một sự ngẫu nhiên, ngay lập tức một ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta mà không cần một nỗ lực nhận thức nào. Sự hiểu biết về cơ chế hình thành ấn tượng ban đầu sẽ cho phép chúng ta mở ra một số những nghiên cứu mới liên quan đến vật phẩm (sản phẩm). Hiểu rõ được cơ chế này cũng là cơ sở để chúng ta tạo ra được một ấn tượng ban đầu tốt về sản phẩm mới.
ABSTRACT
The concept of first impression is frequently used in social psychology, but it hasn’t been forcefully exploited in Marketing. And forming a first impression on the object is not simply an impulse, a thought immediately occurred to us without the awareness efforts. The understanding of the formation mechanism of first impressions will allow us to open up a number of new research related products. Understanding this mechanism is also the basis for us to create a good first impression on new products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn