Đinh Bá Khương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,552,292

 
Mục này được 25748 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Bá Khương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/06/1982
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Tử Viễn Thông; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Vật lý; Tại: Swinburne University of Technology
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 3841287; Mobile: 
Email: dbkhuong@dut.udn.vn, kdinh@imperial.ac.uk
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005-2006 : Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng : Giảng viên
2006–2008 : Asian Institute of Technology, Thailand : Học Thạc sĩ
2008–2012 : Swinburne University of Technology, Australia : Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
2012-2015 : Swinburne University of Technology, Australia : Nghiên cứu sau Tiến sĩ
1/2016-5/2016 : Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng : Giảng viên
5/2016-nay : Imperial College London, Vương quốc Anh : Nghiên cứu sau Tiến sĩ

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Nanoscale imaging with table-top coherent extreme ultraviolet source based on high harmonic generation. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. Optics Communications (ISI). No: 396. Pages: 100. Year 2017. (Mar 24 2017 7:34AM)
[2]Article: Influence of absorption on phase-matched generation of coherentextreme ultraviolet radiation in a long interaction geometry. Authors: C. V. Vuong, K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. Optik (ISI). No: 127. Pages: 2874. Year 2016. (Apr 14 2016 10:10PM)
[3]Article: Coherent diffractive imaging microscope with a high-order harmonic source. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. Appl. Opt. (selected by Editors to publish in Virtual Journal for Biomedical Optics, 10, 2015) (ISI). No: 54. Pages: 5303. Year 2015. (Apr 14 2016 10:16PM)
[4]Article: Coherent diffractive imaging of single layer microspheres. Authors: K. B. Dinh, A. X. P. Ong, H. V. Le, C. A. Henderson, C. V. Vuong, P. Hannaford, T. A. Smith and L. V. Dao. J. Appl. Phys. (ISI). No: 117. Pages: 163102. Year 2015. (Apr 14 2016 10:19PM)
[5]Article: Wave-mixing with high-order harmonics in extreme ultraviolet region. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh, H. V. Le, N. Gaffney and P. Hannaford. Appl. Phys. Lett. (ISI). No: 106. Pages: 021118. Year 2015. (Apr 14 2016 10:20PM)
[6]Article: Perturbative optical parametric amplification in the extreme ultraviolet. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh and P. Hannaford. Nature Communications (ISI). No: 6. Pages: 7175. Year 2015. (Apr 14 2016 10:13PM)
[7]Article: High power femtosecond laser for generation of coherent extreme ultraviolet radiation (invited paper). Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh and P. Hannaford. Proceedings of SPIE. No: 9532. Pages: 953217-1. Year 2015. (Apr 16 2016 11:13AM)
[8]Presentations: High order harmonic generation with two color laser fields in a semi-infinite gas cell. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. 8th International Conference on Photonics and Application. Pages: N/A. Year 2014. (Apr 16 2016 11:22AM)
[9]Article: High resolution coherent diffractive imaging with a table-top extreme ultraviolet source. Authors: H. V. Le, K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. J. Appl. Phys. (ISI). No: 116. Pages: 173104. Year 2014. (Apr 14 2016 10:22PM)
[10]Article: Two color laser fields for studying the Cooper minimum with phase-matched high-order harmonic generation. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. J. Appl. Phys. (ISI). No: 115. Pages: 203103. Year 2014. (Apr 14 2016 10:24PM)
[11]Article: Phase-matched generation of high order harmonic for study of molecular dynamics. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh, H. V. Le and P. Hannaford. Proceedings of the 19th International Conference on Ultrafast Phenomenon. No: 162. Pages: 78. Year 2014. (Apr 16 2016 11:15AM)
[12]Article: Control of high harmonic generation using an off-axis beam. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. Proceedings of the 18th International Conference on Ultrafast Phenomenon. No: 41. Pages: 010003. Year 2013. (Apr 16 2016 11:16AM)
[13]Presentations: Observation of Cooper minimum in high harmonic generation using two color laser fields. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. 12th International Symposium on Ultrafast Laser Science. Pages: N/A. Year 2013. (Apr 16 2016 11:25AM)
[14]Article: Intensity dependent spectral features in high harmonic generation. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. J. Appl. Phys. (ISI). No: 113. Pages: 063102. Year 2013. (Apr 14 2016 10:28PM)
[15]Article: High order harmonic generation for study of atomic and molecular dynamics. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh, and P. Hannaford. Appl. Phys. Lett. (ISI). No: 103. Pages: 1411115. Year 2013. (Apr 14 2016 10:26PM)
[16]Article: Coherent diffractive imaging with table top high harmonic radiation at 13.5 nm. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. J. Mod. Opt. (ISI). No: 60. Pages: 1612. Year 2013. (Apr 14 2016 10:27PM)
[17]Presentations: Coherent diffractive imaging on nano-scale with high harmonic radiation. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. Australian National Fabrication Facility (ANFF) Annual Research Showcase. Pages: N/A. Year 2013. (Apr 16 2016 11:24AM)
[18]Article: Control of high harmonic generation with a second beam. Authors: K. B. Dinh, H. V. Le, P. Hannaford and L. V. Dao. J. Phys. Chem. Biophys. No: 3. Pages: 1000131. Year 2013. (Apr 14 2016 10:25PM)
[19]Article: Phase matched generation of highly coherent radiation in the water window. Authors: L. V. Dao, C. Hall, H. L. Vu, K. B. Dinh, E. Balaur, P. Hannaford and T. A. Smith. Appl. Opt. (ISI). No: 51. Pages: 4240. Year 2012. (Apr 14 2016 10:29PM)
[20]Article: Generation of coherent radiation in the water window. Authors: L. V. Dao, H. V. Le , K. B. Dinh, N. Gaffney, E. Balaur, P. Hannaford and T. A. Smith. Springer Proceedings in Physics. No: 147. Pages: 77. Year 2012. (Apr 16 2016 11:17AM)
[21]Article: Generation of small bandwidth coherent extreme ultraviolet radiation and its application. Authors: L. V. Dao, S. Teichmann, K. B. Dinh, and P. Hannaford. Springer Proceedings in Physics. No: 136. Pages: 215. Year 2011. (Apr 16 2016 11:19AM)
[22]Article: Phase-matched high harmonic generation for study of rotational coherent molecular dynamics. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. Opt. Commun. (ISI). No: 284. Pages: 3607. Year 2011. (Apr 14 2016 10:30PM)
[23]Presentations: Phase-matched high harmonic generation for study of rotational coherent molecular dynamics. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. 22nd International Conference on Atomic Physics. Pages: N/A. Year 2010. (Apr 16 2016 11:27AM)
[24]Presentations: High harmonic generation and applications. Authors: K. B. Dinh, S. Teichmann, J. Davis, P. Hannaford and L. V. Dao. CXS workshop. Pages: N/A. Year 2010. (Apr 16 2016 11:26AM)
[25]Presentations: Enhancement of high harmonic generation using an off-axis beam. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. 3rd Annual Conference on Optics, Atoms and Laser Applications - IONS-KOALA. Pages: N/A. Year 2010. (Apr 16 2016 11:25AM)
[26]Article: High harmonic generation for study of rotational Raman coherence. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh and P. Hannaford. Proceedings of the 17th International Conference on Ultrafast Phenomena. No: N/A. Pages: 574. Year 2010. (Apr 16 2016 11:20AM)
[27]Article: Extreme ultraviolet radiation for coherent diffractive imaging with high spatial resolution. Authors: L. V. Dao, S. Teichmann, B. Chen, R. A. Dilanian, K. B. Dinh and P. Hannaford. Science China Physics, Mechanics and Astronomy (ISI). No: 53. Pages: 1065. Year 2010. (Apr 14 2016 10:31PM)
[28]Presentations: High harmonic generation from diatomic molecules. Authors: K. B. Dinh, P. Hannaford and L. V. Dao. ACOLS/ACOFT Conference. Pages: N/A. Year 2009. (Apr 16 2016 11:28AM)
[29]Article: Generation of extreme ultraviolet radiation with a Bessel Gaussian beam. Authors: L. V. Dao, K. B. Dinh and P. Hannaford. Appl. Phys. Lett. (ISI). No: 95. Pages: 131114. Year 2009. (Apr 14 2016 10:31PM)
[30]Presentations: Maxwell Garnett formulation for colloidal multilayer thin films. Authors: K. B. Dinh, G. L. Hornyak and J. Dutta. Nano Symposium. Pages: N/A. Year 2008. (Apr 16 2016 11:29AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 14 2016 10:08PM)
[1]Phase-Matched High Order Harmonic Generation and Application Chủ biên: Dinh Ba Khuong and Dao Van Lap. Nơi XB: Nova Publishers. Năm 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn