Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,997

 Điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng - một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescripti
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ; Số: 4 (89)/2015;Từ->đến trang: 102 -107;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu về các quá trình điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết và tác động của các quá trình đó đến hoạt động ngân hàng (NH). Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu này là thông qua hệ thống hóa diễn tiến có tính lịch sử, tổng hợp các nhận định, đối chiếu với tác động trên thực tế của các xu hướng này trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm rút ra các hàm ý chính sách phù hợp đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Các hàm ý về chính sách tập trung vào những vấn đề cơ bản: tính không lý tưởng của chính sách; về tự do hóa lãi suất NH; tăng cường giám sát đối với tín dụng đầu cơ; về hạn chế nhập ngành và mở chi nhánh; giám sát các công cụ phái sinh tín dụng.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
The paper examines the processes of banking regulation, deregulation and re-regulation and the impact of those processes on banking activities. The main objective of this research is synthesizing comments and comparing them with the actual effects of these trends in Vietnam's banking system via a systematization of historical developments in order to draw policy implications relevant for Vietnam's banking system in the future. The policy implications focus on basic issues: the policy being non-ideal; the liberalization of interest rates; the strengthened supervision of the “speculative” credit; entry barriers and branching; the monitoring of credit derivatives.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn