Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những hàm ý về điều tiết vĩ mô từ khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 và khủng hoảng nợ công đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; Số: 152 (07/2);Từ->đến trang: 83-90;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tổng hợp một cách hệ thống, toàn diện các nguyên nhân của khủng hoảng tài chính 2007 – 2008 và khủng hoảng nợ công Châu Âu, phân tích các hàm ý có thể vận dụng vào thực tiễn điều tiết hệ thống tài chính Việt Nam. Theo đó, nhằm mục tiêu ổn định hệ thống tài chính Việt Nam, cần phải: Coi trọng kinh tế thực, cảnh báo kịp thời đối với tình trạng bong bóng chứng khoán và bất động sản; thận trọng trong việc vận dụng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hướng các chính sách này đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế thực; vận dụng một cách phù hợp các quy định của xu hướng tái điều tiết; quản lý tốt thị trường công cụ tài chính phái sinh; nâng cao chất lượng của hệ thống dịch vụ thông tin thị trường và hệ thống thống kê nhà nước.
ABSTRACT
This paper systematically and comprehensively synthesized the causes of the financial crisis 2007 - 2008 and the European public debt crisis, analyzing the implications that may apply in practice of regulating the Vietnam's financial system. Accordingly, to stabilize the Vietnam's financial system, must: Valuing real economy, timely warning to stock and real estate bubbles; adopting fiscal policy and monetary policy prudently, the direction of this policy to enhance the competitiveness and efficiency of the real economy; applying the provisions of the re-regulatory trends appropriately; good management of financial derivative markets; improving the quality of the system of information services and the system of state statistics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn