Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,420

 A more detailed insight on diversification and bank performance: Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng, Mai Thị Thanh Chung, Vương bảo Bảo
Nơi đăng: Kỷ yêu Hội thảo quốc tế ICOAF; Số: 1;Từ->đến trang: 15-17;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Using the data sample covering up to 11-year period from 2006 to 2016, this study sets out to investigate the impacts of different types of diversifcation on bank performance. Specifically, diversification is considered through different perspectives including income, asset and source of fund diversifications. We find that income and source of fund diversification levels significantly improve the bank profitability and reduce the bank expenses. The impact of asset diversification is consistent with the expectations, but is not strongly proven in this study. Our findings provide better insight on whether banks could reap benefits from implementing diversification strategies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn