Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các rào cản trong tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh khu vực nông nghiêp - nông thôn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng hệ thống Tài chính - tiền tệ và những tác động đến sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam" (thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20; Số: 1;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tiếp cận dưới góc độ logic các rào cản hạn chế cơ hội tiếp cận tín dụng ngân hàng của các Doanh nghiệp siêu nhỏ và Hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn và nêu một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của các rào cản nói trên. Theo đó, có ba rào cản chính: sự chi phối nhiều hơn của tình trạng thông tin bất đối xứng; bất lợi về chi phí; năng lực tiếp cận tín dụng ngân hàng của bản thân các chủ thể vay vốn. Các phân tích về nhận diện bản chất của các rào cản cho phép rút ra các hàm ý về chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm bù đắp các bất lợi trong các giao dịch theo nguyên tắc thị trường; chính sách định hướng đầu tư và chính sách phân bố mạng lưới
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn