Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,113

 Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của Doanh nghiệp Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học Kinh tế; Số: 7 (02);Từ->đến trang: 01-08;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này khảo sát tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán đến tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng các phương pháp ước lượng phù hợp với bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 577 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2000-2015, nghiên cứu này rút ra một số kết luận chính. Thứ nhất, sự phát triển của thị trường chứng khoán có thể thúc đẩy tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp. Thứ hai, khi phân tích sâu các khía cạnh phát triển của thị trường chứng khoán, kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động là một trong những yếu tố chính qua đó thị trường chứng khoán tác động tích cực đến tăng trưởng đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
ABSTRACT
This paper investigates the effect of securities market development on the investment growth of 577 Vietnamese listed firms over the period 2000-2015. Using the econometric methods for unbalanced dataset, the study documents two key findings. First, securities market development may encourage the investment growth of Vietnamese firms. Second, when taking in-depth analyses in the aspects of securities market, the study highlights the efficiency of securities market is one of the main factors that associate positively firms’ long-term investment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn