Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,165,032

 Giáo dục đại học cần gắn với nhu cầu xã hội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo - Tọa đàm khoa học "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do Đại học Đà Nẵng tổ thức Tháng 11/2011; Tạp san Khoa học và Giáo dục Trường Đại Kiến trúc Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 8/2012;Từ->đến trang: 113-117;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn