Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,985,011

 Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác
Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số: ĐKXB 650-2020/CXBIPH/02-14/ĐaN ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn