Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tính toán công trình kể đến sự làm việc đồng thời của khung và móng nền bằng phần mềm Etabs và Excel
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Cao Tuấn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2013-02-83 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn