Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,261

 Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Đức Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 43;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Độ nhám bề mặt là một trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng chi tiết, cũng như chất lượng của một phương pháp gia công cơ khí. Việc nghiên cứu độ nhám bề mặt chi tiết gia công bằng cắt dây tia lửa điện nhằm phân tích về các yếu tố ảnh hưởng cũng như đánh giá sự ảnh hưởng của chúng đến độ nhám bề mặt. Từ đó, cung cấp những cơ sở cho việc lựa chọn các thông số phù hợp với các bước công nghệ. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dòng phóng điện Ie, chiều dày phôi h và thời gian xung ti đến độ nhám bề mặt chi tiết trên ba loại vật liệu thông dụng là thép C45, CD70 và hợp kim cứng BK8.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The surface roughness is characteristic for assess quality of workpiece and metal machining process. Research on surface roughness in wire electrical discharge machining aim to offer science evaluation, effect factors analysis and assess their effect to surface roughness, hence, it provide theoretical ground for the chose parameters compliant technology steps .This paper presents experiment setup for the effect of some main technology parameters: discharge current Ie, workpiece thickness h and pulse on-time ti to surface roughness based on two popular materials: CD70, C45 steel and BK8 hard alloy.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn