Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Con trâu trong tín ngưỡng và lễ hội dân gian Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đức Luận
Nơi đăng: Di sản Văn hóa, In lại trong cuốn: Một con đường tiếp cận di sản văn hóa, Tập 5, Nxb. Thế giới,2010
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1(26);Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn