Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,517

 Cấu trúc vòng tròn đồng tâm trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đức Luận
Nơi đăng: Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Tuyển tập 10 năm Văn học và Tuổi trẻ, Nxb. Giáo dục; Số: 53;Từ->đến trang: 159-161;Năm: 2000
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn