Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bước đầu khảo sát sự trượt vỏ ngữ âm giữa phương ngữ Quảng Bình và Nghệ Tĩnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Những vấn đề khoa học xã hội và Nhân văn khu vực Bắc miền Trung, Nxb Nghệ An; Số: ;Từ->đến trang: 155-162;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn