Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,564

(Oct 3 2019 9:10PM)(May 28 2017 8:33PM)(May 29 2018 10:05PM)(Jul 15 2017 9:13PM)(Jun 2 2015 9:24AM)(Mar 23 2015 8:26PM)(Aug 15 2011 8:53PM)(May 15 2011 7:00PM)(May 15 2011 7:03PM)(Mar 23 2011 10:54AM)(Mar 26 2011 4:46PM)(Dec 31 2010 10:30AM)(Dec 31 2010 10:30AM)(Dec 31 2010 10:30AM)(Dec 31 2010 10:30AM)(Dec 31 2010 10:30AM)(Dec 31 2010 10:30AM)
[1]Văn học nhà trường theo định hướng Dạy học tích hợp Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2018.
[2]Những vấn đề Ngôn ngữ và Văn hóa, Tập 1 Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017.
[3]Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017.
[4]giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Năm 2015.
[5]Tiếp cận văn học nhà trường theo phương pháp phức hợp Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Nhà xuất bản Văn học. Năm 2015.
[6]Giáo trình Ngữ pháp văn ban Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2013.
[7]Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2011.
[8]Điểm nhìn nghiên cứu văn học, NXB. Đại học Huế, 2011, 359tr. Tái bản lần thứ nhất, NXB Văn học, 2012
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. Năm 2011.
[9]Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[10]- Giáo trình Văn hóa lễ hội Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[11]Giáo trình Ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[12]-Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt, Nxb. Đại học Huế, Huế, 2009, 327 trang. Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Nxb Đại học Huế. Năm 2009.
[13] - Giáo trình Tiếng Việt Đại cương II Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2007.
[14] - Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2007.
[15] - Giáo trình Phong tục, lễ hội Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
[16] - Giáo trình Thi pháp văn học dân gian Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[17] - Giáo trình Văn học so sánh Chủ biên: Lê Đức Luận. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn