Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,521

 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHO E-LEARNING
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đình Nguyên
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2015 "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực"; Số: 4;Từ->đến trang: 91-94;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Học tập trực tuyến (e-Learning) đã trở thành một phương thức giảng dạy và học tập ngày càng phổ biến trong xã hội. Sự phát triển phức tạp trong chức năng, thiết kế và thực hiện hệ thống máy tính cho eLearning đòi hỏi sự thích ứng của các kỹ thuật chung của công nghệ phần mềm với đặc thù của lĩnh vực này. Bài viết nhằm giới thiệu về những khía cạnh của Công nghệ phần mềm cho eLearning.
ABSTRACT
Online learning (e-Learning) has become an increasingly popular teaching and learning mode in our society. The complexity in functionality, design and implementation of computer systems for e-Learning requires the adaption of the general techniques of software engineering to this domain. This paper introduces some aspects of software engineering for eLearning
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn