Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Đức Tâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (70). Trang: 59-64. Năm 2013. (Apr 24 2015 5:47PM)
[2]Tham luận: Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và việc giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 128-141. Năm 2011. (Apr 25 2015 11:49PM)
[3]Tham luận: Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 39-51. Năm 2010. (Apr 25 2015 2:06PM)
[4]Tham luận: Các giá trị khoa học và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm; Cử nhân Hồ Quốc Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 96-106. Năm 2008. (Apr 26 2015 3:40PM)
[5]Bài báo: Tư tưởng của Hêghen và Lênin về vấn đề chân lý trongBút ký triết học”. Tác giả: Lê Đức Tâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Triết học. Số: Số 4 (92). Trang: từ trang 39 đến trang 42. Năm 1996. (Apr 23 2015 10:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn