Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Đức Tâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.; Số: 9 (70);Từ->đến trang: 59-64;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các môn khoa học Lý luận Chính trị góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên các trường đại học. Sau khi phân tích khái niệm chất lượng và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy các môn học này ở Đại học Đà Nẵng, bài báo xây dựng ba nhòm giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn học này ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Đó là nhóm giải pháp về phương pháp truyền đạt, đảm bảo các kỹ năng và năng lực chủ thể truyền đạt; nhòm giải pháp đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy các môn học...Thực hiện tốt các giải pháp này là cơ sở đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Lý luận Chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Quality and quality assurance measuresfor the teaching of politics theory subjects at The University of Danang at present
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn