Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học; Số: 1;Từ->đến trang: 39-51;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tập trung nêu ra các điều kiện đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin" trong các trường đại học, cao đảng ở nước ta hiện nay: 1. Người dạy - thầy, cô giáo...; 2. Người học . sinh viên...; 3. Các phương tiện vật chất phục vụ cho việc dạy và học...; 4. Mối quan hệ thầy trò...
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Solutions to improve the teaching quality of 'The Basic Principles of Marxism-Leninism in Universities and Colleges' nowadays
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn