Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và việc giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens p
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học; Số: 1;Từ->đến trang: 128-141;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết cố gắng nêu bậc các giá trị thực tiễn và khoa học của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã được bổ sung và nâng cso, được thông qua tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011. Cương lĩnh không chỉ định hướng cho sự phát triển của xã hội Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XXI, mà còn có giá trị định hướng cho việc giảng dạy lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam ta hiện nay nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn