Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,681

 Những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  PGS. Nguyễn Quang Diệu.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  ThS. Lê Đức Tâm.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B99-14-23. ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định

Đánh giá được thực trạng giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênn và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Đà Nẵng và đề xuất các nhóm giải cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Đà Nẵng.


Làm tài liệu tham khảo và phục vụ cho việc giảng dạy lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn