Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,901,464

 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ SO SÁNH THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH SOFTNED STRUT-AND-TIE KHI TÍNH TOÁN VỚI VÁCH THẤP BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Bá Định, Lê Xuân Dũng, Lê Tuấn Anh, Hoàng Văn Bắc, Ngô Quang Thành
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội Thảo ATCESD 2015; Số: 01;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình Strut-and-Tie, thường được gọi là mô hình “giàn ảo”, dùng để tính toán cường độ tới hạn của các cấu kiện có sự thay đổi đột ngột về hình dạng tiết diện, hoặc có lực tập trung lớn. Gần đây, một mô hình giàn ảo cải tiến được đề xuất bởi giáo sư S.J. Hwang, thỏa mãn không chỉ các điều kiện cân bằng lực, mà còn cả sự tương thích về biến dạng và các phương trình quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trong bê tông đã bị nứt gọi là Softened Strut-and-Tie model. Bài báo trình bày một số nội dung về lý thuyết mới này, đồng thời sử dụng để tính toán và so sánh thí nghiệm bốn mẫu vách thấp bê tông cốt thép. Kết quả thí nghiệm cho thấy sai khác trung bình giữa kết quả thí nghiệm và tính toán là 1.25.
ABSTRACT
Strut-and-Tie model, also called “virtual truss” model in Vietnamese, is used to calculate the ultimate strength of elements or structures which have abrupt changes in sectional dimensions or have concentrated forces. Recently, an improved model was proposed by Prof. S.J. Hwang, called Softened Strut-and-Tie model, satisfies not only equilibrium equations but also compatibility and constitutive laws of cracked reinforced concrete. This paper presents some ideas of this model, and using it to calculate the strength of four reinforced concrete squat walls. An experiment was set up to compare with the calculation. The result shows that the average ratio between the test and calculation is 1.25.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn