Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Experimentation Investigation of Speed Control of Hydraulic Motor Using Proportional Valve
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Ngoc Hai, Le Cung, Ngo Anh Dung
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE2017); Số: ICSSE2017;Từ->đến trang: 350-355;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, experimental results about the speed stability of one shaft operating by using the hydraulic motor with proportional valve are presented. Exclude the elastic deformation of the transmission belt. Besides, the mathematical model and fuzzy self-tuning PID controller is introduced. In the model, the V-belt is assumed as an elastic module and the friction coefficient and mass inertia moment of the hydraulic motor can be considered as constant. The Matlab is used to simulate the speed response of the hydraulic motor to the working shaft. The main parameters for the experimental investigation are setting time, overshoot and error of rotation at the steady state. So, speed stability of the working shaft operating by the hydraulic motor which is controlled by the proportional valve with the fuzzy self-tuning PID controller. Based on our findings, we propose the applicability on the main shaft of the metal cutter.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn