Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analyzing small disturbance by wind generator in power system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên; Số: 166(06);Từ->đến trang: 181-187;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In recent years, the wide integration of renewable energy lead power system facing some issues which is required to investigate carefully. Thus, the comprehensive knowledge about the response of wind generators to practical disturbances is necessary. Obviously, the double fed induction generator (DFIG) which includes variable pitch control and rotor-side converter is used commonly because of its efficiency. In this paper, the authors observe, analyze and evaluate dynamic responses to disturbances such as connect and loss of wind generator on the voltages and frequency on the overall power system. The model was built in PSS/E and test to a bulk power system – the reduced equivalent Soc Trang network, Viet Nam. The result show that because of using an uninterrupted operation and fast control of DFIG converter, the DFIG wind turbines response successfully to each disturbance.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn